Naše služby

Naše služby – všetky služby poskytujeme v Anglickom aj Nemeckom jazyku

Služby pre účtovné kancelárie

Ušetrite za pracovnú silu, ktorá Vás stojí nemalé zdroje a venujte sa práci so svojimi klientami. my Vám poskytneme Vašu manuálnu silu a profesionálny back-office.

 • typovanie účtovných prípadov pre Vašich klientov
 • predpripravenie výkazov
 • predpirpravenie daňových priznaní (DPPO, DPFO, DPH)
 • spracovanie reportov (xls, word, pdf atd.)
 • kontroly už zaúčtovaných dokladov
 • vyhotovenie košielok k dokladom
 • spracovanie v programoch: Omega, Pohoda, Money S3
 • výstup vo formáte xls, xml, pdf a iné podľa požiadavky
 • vytvorenie automatizácií a makier

Vedenie účtovníctva

 • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • priebežné účtovanie predložených účtovných dokladov na mesačnej báze (dodávateľské a odberateľské faktúry, pokladničné doklady, príjemky a výdajky zo skladu, interné doklady, leasingové zmluvy, poistné zmluvy, iné zmluvy, a pod.)
 • príprava platobných príkazov na základe podkladov z účtovníctva
 • vypracovanie dohôd o započítaní pohľadávok s obchodnými partnermi
 • vedenie účtovných kníh, evidencie majetku, záväzkov a pohľadávok, opravných položiek a rezerv
 • sledovanie a implementácia legislatívnych zmien
 • metodické vedenie a kontrola účtovníctva
 • účtovné poradenstvo
 • finančné plánovanie, controlling
 • pravidelný a mimoriadny generovanie výstupov, vypracovanie mesačných účtovných uzávierok alebo iných reportov, hlásení vo formáte požadovanom klientom
 • vedenie daňovej agendy (daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, daň z motorových vozidiel daň z nehnuteľnosti)
 • sledovanie stavu pohľadávok, záväzkov a platobnej disciplíny odberateľov, správa pohľadávok,
 • vypracovanie štatistických hlásení a výkazov súvisiacich s účtovníctvom
 • styk so správcom dane a audítormi,
 • vybavovanie bežnej korešpondencie súvisiacej s účtovníctvom
 • poskytnutie iných bežných vyššie nešpecifikovaných poradenských, účtovníckych a administratívnych prác a služieb na základe pokynov klienta- po vzájomnej dohode,
 • bankový styk
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • mzdové účtovníctvo, spracovanie miezd, legislatíva, evidencia dochádzky

Podnikateľské poradenstvo

 • zabezpečenie založenia spoločností so sídlom v SR,
 • poskytujeme sídlo pre spoločnosti našich klientov,
 • vykonávanie funkcie konateľa spoločnosti
 • kontrola správnosti a úplnosti firemnej dokumentácie a používaných interných postupov s požiadavkami Obchodného zákonníka,
 • spolupracujeme pri financovaní projektov našich klientov,
 • optimalizujeme firemné štruktúry a systém riadenie spoločnosti,
 • správa a inkaso pohľadávok,
 • poskytujeme komplexné služby v oblasti riadenie likvidity, príprava cash flow forecastov, kredit manažment
 • možnosť pomôcť pri výbere financovania
 • prieskum trhu pri rozbiehaní novej alebo update už plynúcej činnosti
 • zastupovanie na elektronickej komunikácii cez slovensko.sk

Služba virtuálneho asistenta

 • zabezpečovanie chodu kancelárie
 • vybavovanie pošty
 • zasielanie pošty
 • e-mailing
 • fakturácia
 • stráženie termínu faktúr
 • vybavovanie stretnutí
 • plánovanie
 • vytváranie prezentácií
 • zabezpečovanie ubytovania, leteniek
 • vedenie adresára
 • zabezpečenie konferencií
 • zabezpečenie meeting room’s

Prehlásenie k daňovému poradenstvu

Naše odborné názory od 01.01.2019 sú naďalej v cene paušálu (do 31.12.2018 to bolo poradenstvo). Samozrejme budeme radi, ak okrem nás požiadate o radu daňového poradcu, alebo advokáta.  Preto poskytovanie nášho odborného názoru nie je poradenstvo a ani iná činnosť podľa osobitných predpisov.

Share this...
Share on Facebook
Facebook