Category: Referencie

3 Jan

Novela zákona o ERP

Informáciaonovele zákona č. 595/2003 Z. z. odani zpríjmov vznení neskorších predpisov (článok IIIzákona č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení adopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. opoužívaní elektronickej registračnej pokladnice aozmene adoplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. ospráve daní apoplatkov aozmenách vsústave územných finančných orgánov vznení neskorších predpisov vznení neskorších predpisov aktorým sa […]
10 Dec

Zdaňovanie poukazov na tovary a služby

Prijatím návrhu zákona o DPH dôjde k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaní poukzaov, ktoré je možné vymeniť za tovary alebo služby. V súčasnosti zákon o DPH neobsahuje žiadne pravidlá o zdaňovaní tzv. voucherov na tovary a služby. Novela zákona o DPH navrhuje vymedziť voucher ako nástroj, ktorým sa získava tovar alebo služba, ktoré […]
10 Dec

Zrušenie zábezpeky k DPH od 1.1.2019

Zábezpeka na daň bola zavedená do zákona o DPH v roku 2012. Bolo to za účelom eliminovať nedoplatky na dani, ktoré spôsobovali registrovaní platcovia dane. Všetky tieto skutočnosti boli eliminované a Ministerstvo Financií usúdilo, že daná zábezpeka už nie je potrebná. Preto prijatím návrhu zákona o DPH sa rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané […]
26 Nov

POZOR! Nový vymeriavací základ pre SZČO

Od 1.1.2019 sa zvyšuje vymeriavací základ pre SZČO a to na výšku 477,- EUR. Suma poistného z tohto vymeriavacieho základu je 158,11 EUR. Od tohto obdobia sa mení aj maximálny vymeriavací základ pre SZČO a to na sumu 6.678,- EUR a z tohto vymeriavacieho základu je výška poistného v sume 2.213,75 EUR. Poistné z týchto […]