Novela zákona o ERP

3 Jan

Novela zákona o ERP

Informáciaonovele zákona č. 595/2003 Z. z. odani zpríjmov vznení neskorších predpisov (článok IIIzákona č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení adopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. opoužívaní elektronickej registračnej pokladnice aozmene adoplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. ospráve daní apoplatkov aozmenách vsústave územných finančných orgánov vznení neskorších predpisov vznení neskorších predpisov aktorým sa menia adopĺňajú niektoré zákony)Zákonom č. 368/2018 Z. z., ktorým sa mení adopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. opoužívaní elektronickej registračnej pokladnice aozmene adoplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. ospráve daní apoplatkov aozmenách vsústave územných finančných orgánov vznení neskorších predpisov vznení neskorších predpisov aktorým sa menia adopĺňajú niektoré zákony, sa včlánku IIIs účinnosťou od 01.01.2019mení adopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. odani zpríjmov vznení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Legislatívne zmeny vZDP sa týkajú najmä nasledovných ustanovení:

§ 5 ods. 7 písm. p)V § 5 ods. 7 ZDP sa dopĺňa nové písmeno p), podľa ktorého je súčinnosťou od 01.01.2019oslobodené od dane nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi vpracovnom pomere1od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, na účelyzabezpečenia ubytovania zamestnanca podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu ZDP v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne, ktoré sa určí vpomernej výške podľa počtu dní, vktorých bolo zabezpečené ubytovanie vpríslušnom kalendárnom mesiaci. Ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 eur alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.Podľa prechodného ustanovenia § 52zuods.1 ZDP sa oslobodenie od dane na nepeňažné plneniaposkytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31.12.2017 prvýkrát uplatní pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň zpríjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018 alebo pri podaní daňového priznania kdani zpríjmov fyzickej osoby po 31.12.2018.

§ 9 ods. 2 písm. ac) V § 9 ods. 2 písm. ac)ZDP sa rozširuje okruh príjmov fyzickej osoby, ktorý je oslobodený od dane. Ide opeňažné plnenie anepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania čestných štátnych titulov2aodmien športových reprezentantov3za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži4. Oslobodenie od dane tohto príjmu sa podľa prechodného ustanovenia § 52zuods. 2 ZDP prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie roka2018.

§ 17 ods. 2 písm. d)V § 17 ods. 2 ZDPsa súčinnosťou od 01.01.2019 dopĺňa novépísmeno d), podľa ktorého daňovník, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty postupuje podľa § 17 ods. 1 písm. c) ZDP, upraví v prípade zmeny účtovnej metódy základ dane, okrem úpravy základu dane podľa § 17 ods. 44 ZDP,osumy vyplývajúce ztejto zmeny, ktoré zvyšujú alebo znižujú vlastné zdroje, ak by táto zmena účtovnej metódy ovplyvnilavpríslušnom zdaňovacom obdobízdaniteľné príjmy adaňové výdavky.

Ustanovenie § 17 ods. 2 písm. d) ZDPsa vsúlade s § 52zuods. 3 ZDP prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31.12.2018.

1§ 42 Zákonníka práce vznení neskorších predpisov.2§ 56 ods. 1 písm. b) a § 57 zákona č. 440/2015 Z. z.3§ 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z.4§ 3 písm. h) prvý bod zákona č. 440/2015 Z. z.

§ 17 ods. 44 Vsúvislosti simplementáciou IFRS 9 dochádza kzmenám vodlišnej klasifikácii finančných nástrojov avspôsobe vykázania rozdielov zo zmien voceňovaní týchto nástrojov. Vnadväznosti na uvedené zmeny sa§ 17 ZDP dopĺňa novým odsekom 44, ktorýstanovuje povinnosť úpravy základu dane daňovníka, ktorý postupuje podľa § 17 ods. 1 písm. c) ZDP aktorý využil možnosť oceňovať finančný majetok reálnou hodnotou do vlastných zdrojov bez vplyvu na výsledok hospodárenia. Zmeny reálnej hodnoty sa premietnu do základu dane až vokamihu realizácie finančného majetku(napríklad predaja), kedy je súčasťou základu dane daňovníkaaj suma zodpovedajúca zmenám vlastných zdrojov súvisiacich stýmto finančným nástrojom od jeho nadobudnutia do jeho realizácie ato vrátane sumy, oktorú sa neupravil základ dane podľa § 17 ods.2 písm. d)ZDP. Výnimku zuvedeného predstavuje finančný majetok, zktorého príjem je oslobodený od dane podľa § 13c ZDP. Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo g) ZDP je vstupná cena finančného majetku podľa § 25a, ktorá sa upraví osumu zmien vlastných zdrojov súvisiacich stýmto majetkom zahrnovaných do základu dane. Vsúlade s § 52zuods. 3 ZDP sa § 17 ods. 44 ZDP vznení účinnom od 01.01.2019 prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31.12.2018.

§ 19 ods. 2 písm. s) Do §19 ods. 2 písm. s) ZDPsa dopĺňadruhý bod, podľa ktorého súdaňovým výdavkom zamestnávateľa ajvýdavkynaubytovanie pre zamestnancov vpracovnom pomere1. Podmienkou pre uplatnenie uvedeného ustanovenia je ubytovanie zamestnancov vbudovách, ktoré sú zatriedené do kódov Klasifikácie stavieb 112 (dvojbytové, trojbytové aviacbytové budovy) a113(ostatné budovy na bývanie)podľa osobitného predpisu5,pričom prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke. Daňovým výdavkom zamestnávateľapodľa § 19 ods. 2 písm. s) ZDPje celá sumavýdavkov zamestnávateľana ubytovanie bez ohľadu na sumu plnenia, ktoráje uzamestnanca príjmom oslobodeným odane podľa § 5 ods. 7písm. p) ZDP.Zahrnutie výdavkov zamestnávateľa na ubytovanie zamestnancov do jeho daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu ZDP vznení účinnom od 01.01.2019 sapodľa § 52zuods. 1 ZDPprvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31.12.2018.§ 21 ods. 1 písm. f)

§ 19 ods. 2 písm. s)

Vnadväznosti na § 19 ods. 2 písm. s) druhý bod ZDPdochádza kúprave § 21 ods. 1 písm. f) ZDP. Na účely vyčíslenia výšky príjmov avýšky výdavkov vzariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov alebo iných osôb sa spresňuje, že zapríjmy sa považuje celénepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi za účelom zabezpečenia jeho ubytovania, teda aj časť nepeňažného plneniaoslobodenáod danepodľa § 5 ods. 7 písm. p) ZDP. Podľa § 52zu ods. 1 ZDP sa § 21 ods. 1 písm. f) ZDP vznení účinnom od 01.01.2019 prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31.12.2018.

Share this...
Share on Facebook
Facebook